Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Των Ορθοδόξων Ελλήνων σκέπη και προστασία


Κάθισμα ήχος γ'. Θείας πίστεως
(Μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)

Σκέπη πέφηνας, και σωτηρία,
και αντίληψις, και προστασία,
των Ορθοδόξων Ελλήνων Πανύμνητε·
όθεν την Σκέπην την σην μεγαλύνομεν,
και την θερμήν προστασίαν κηρύττομεν,
κόρη Πάναγνε, η σκέπουσα τας ψυχάς ημών,
εκ πάσης επιθέσεως του δράκοντος.

----------------- + -----------------

Ο Οίκος

Άνωθεν εφαπλούσα, την αγίαν σου Σκέπην,
Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις και σώζεις τον σον λαόν,
καθ' ώραν σε Αγνή επιβοώμενον· νυν δε σου τα θαυμάσαι,
ευγνωμόνως υμνεί κραυγάζων·

Χαίρε του κόσμου η Σωτηρία
Χαίρε Ελλάδος η προστασία
Χαίρε των Αγγέλων παράδοξον θέαμα
Χαίρε των ανθρώπων ακλόνητον έρεισμα.
Χαίρε Μήτηρ Αειπάρθενος του Παντάνακτος Χριστού
Χαίρε σκέπη και αντίληψις του λαού σου του πιστού.
Χαίρε ότι εφάνης σκέπουσα το σον Έθνος.
Χαίρε ότι παρέχεις νίκας τω στρατοπέδω.
Χαίρε πηγή πλουσίας χρηστότητος
Χαίρε λαμπάς Θεού αγαθότητος.
Χαίρε δι' ης τους εχθρούς εκνικώμεν
Χαίρε προς Ην καθ' εκάστην βοώμεν·
Χαίρε Σκέπη ολόφωτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...